Careers

Explore your career at Inspius!

2D Senior Concept Artist

Up to 642 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2D Junior Concept Artist

Up to 459 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2D Animator

Up to 642 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Android Crypto Wallet Blockchain Developer

1.248 Billion - 1.880 Billion VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Senior Backend Developer (Nodejs)

550 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Sales Admin

Up to $350

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Website/Mobile Senior Tester

Up to $1500

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

IT Recruiter

Upto 1500$

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Junior Java Developer

459 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Junior ReactJS Developer

459 million VND/year

22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội